جدول نقد و بررسی عربی دوم انسانی

جدول نقد و بررسی کتاب درسی عربی، پایه  دوم انسانی            درس: .............

اهداف کتب درسی عربی

میزان انطباق

ردیف

عنوان هدف ها برای دانش آموزان

عالی/  زیاد

خوب / متوسط

ضعیف/ کم

ذکر موارد با عنوان دقیق

1

آشنایی با واژگان کثیر الاستعمال قرآنی 

 

 

 

 

2

توانایی بر ترجمه آیات ساده

 

 

 

 

3

نگرش مثبت به قرآن

 

 

 

 

4

آشنایی با متون عربی دینی و علاقه به ارزش دینی 

 

 

 

 

5

آشنایی با نظام صوتی و قرائت متون عربی  

 

 

 

 

6

آشنایی با مباحث صرفی و نحوی

 

 

 

 

7

آشنایی با ساختارهای مختلف جمله

 

 

 

 

اصول حاکم بر سازمان دهی محتوا  کتاب عربی : 1- متن 2- ارزشیابی ( تمارین) 3- قواعد 4- فوق برنامه

8

توجه به اهداف برنامه درسی

 

 

 

 

9

توجه به حاکمیت فرهنگ و ارزش ها و القای ارزش ها به شکل غیر مستقیم

 

 

 

 

10

تکیه بر محتوای آموزنده مستقیم (دینی، تربیتی، علمی و...)

 

 

 

 

11

بهره گیری از داستان های قرآنی

 

 

 

 

12

استفاده از ساختار مناسب (بهره گیری از واژه ها و تعابیر مناسب)

 

 

 

 

13

توجه به قاعده تسهیل آموزش و پرهیز از شیوه کهن

 

 

 

 

14

اجتناب از قواعد غیر کاربردی

 

 

 

 

15

بهره گیری از جذابیت در ارائه مطالب

 

 

 

 

16

ایجاد انکیزه و تقویت روحیه نو آوری و خلاقیت

 

 

 

 

17

استفاده از پیام هایی متناسب با مقتضیات سنی دانش آموز

 

 

 

 

18

ایجاد بستری برای دخالت دانش آموز در فعالیت یاددهی و یادگیری 

 

 

 

 

19

اختصاص زمانی برای کارهای فوق برنامه 

 

 

 

 

20

کیفیت تصویر، کادر،متن ،قواعد و تمارین و کارهای فوق برنامه 

 

 

 

 

پیرامون شیوه ی تدریس

21

ایجاد حلقه اتصال میان جهان خلقت و عالم زبان  در بحث قواعد

 

 

 

 

22

استفاده از آشنایی امور طبیعی با طرح سوال و جواب هایی که موجب تثبیت دانش در ذهن فراگیر شود 

 

 

 

 

23

روش کتاب فعال و اکتشافی است و معلم نقش هدایتگر را دارد

 

 

 

 

24

"تمرینات" در راستای اهتمام به متن و توجه به درک مطلب است

 

 

 

 

25

"کارگاه ترجمه" در راستای اهتمام به متن و توجه به درک مطلب است

 

 

 

 

26

"فی رحاب نهج البلاغة"  در راستای اهتمام به متن و توجه به درک مطلب است

 

 

 

 

27

"أضواء قرآنیة" در راستای اهتمام به متن و توجه به درک مطلب است

 

 

 

 

28

ضرورت توجه به ساختن دست سازه های آموزشی در قالب "اصنع و اعمل" و "پژوهش های ادبی و فعالیت های دانش آموزی" در راستای هدف های آموزشی

 

 

 

 

29

عنایت بیشتر بر روی ارتباط میان عربی و فارسی در قسمت متن و تمرین

 

 

 

 

30

هماهنگی و تطبیق قواعد درس با متن درس و بخش ترجمه

 

 

 

 

استفاده از نظریات همکاران صاحب نظر که بطور مستقیم با آموزش سروکار دارند

31

میزان عمق طرح یک مبحث در کتاب

 

 

 

 

32

میزان پرداختن به جزئیات غیر ضروری

 

 

 

 

33

میزان ارتباط میان بخش های مختلف با یکدیگرو یا با سایر کتب درسی دبیرستان

 

 

 

 

34

توجه بیشتر به واژگان قرآنی و اشتقاقات آن در کتاب های جدید

 

 

 

 

35

میزان تحقق بخشی اهداف(1- 7)

 

 

 

 

36

توجه بیشتر به مکالمه در کتب درسی

 

 

 

 

37

میزان تاثیر روش مکالمه محوری در فهم متون اسلامی 

 

 

 

 

38

میزان نیازمندی کتاب های درسی به بسته آموزشی (فیلم، نوارصوتی ، لوح فشرده، کتاب کار)

 

 

 

 

39

 در راستای  آموزش زبان عربی در جهت ارتقای منزلت فرهنگی جامعه چه راههایی را پیشنهاد می کنید ؟

 

متونی که دارای اغلاط چاپی و یا علمی هستند

 

متون دارای غلط

شکل صحیح

صفحه

سطر

درس ...... کتاب ....

40

 

 

 

 

 

 

41

 

 

 

 

 

 

42

 

 

 

 

 

 

43

 

 

 

 

 

 

44

 

 

 

 

 

 

 

 

متونی که منطبق با اهداف تالیف نیستند و باید حذف شوند

45

 

 

46

 

 

47

 

 

48

تمارینی که منطبق با اهداف تالیف نیستند و باید حذف شوند

49

 

 

50

 

 

             

 

نام و نام خانوادگی: 

پرسنلی:

همراه:   

ایمیل:

 

امضاء

/ 0 نظر / 152 بازدید