بودجه بندی سؤالات کنکور سراسری

بودجه بندی سؤالات کنکور سراسری 88 و 89

بودجه بندی سوالات عربی عمومی گروه آزمایشی علوم انسانی کنکور سراسری

 

درس

سال

تعداد سوال

88

89

ترجمه از عربی به فارسی

همه سال ها

6

6

تعریب از فارسی به عربی

همه سال ها

2

2

ترجمه از فارسی به عربی

همه سال ها

-

2

درک مطلب

همه سال ها

4

5

حرکت گذاری

همه سال ها

2

2

تجزیه و ترکیب

دوم

3

3

اعلال

دوم وسوم

1

2

اعداد

دوم

1

1

فعل معلوم و مجهول

دوم

1

 

نواسخ

دوم و پیش دانشگاهی

1

 

مفعول فیه

سوم

1

1

مفعول مطلق

سوم

1

 

موکد

سوم

1

 

لغت و صفت

دوم

1

 

معتل

سوم

-

1

توابع

دوم و سوم

-

2

تمیز

سوم

-

1

مستثنی

سوم

-

1

حروف غیر عامل

دوم

-

1

منادا

سوم

 

1

 

 

بودجه بندی سوالات عربی اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی کنکور سراسری

 

درس

سال

تعداد سوال

88

89

ترجمه از عربی به فارسی

همه سال ها

3

5

درک مفهوم یک جمله

 

1

 

تعریب

 

2

 

حرکت گذاری

دوم و سوم

2

2

تجزیه و ترکیب

دوم

2

2

قواعدادغام

پیش دانشگاهی

1

 

اسم

دوم و پیش دانشگاهی

1

 

ضمیر فصل یاعماد

سوم

1

1

انواع اعراب

دوم و پیش دانشگاهی

1

 

توابع

سوم

1

2

حال

/ 0 نظر / 29 بازدید