بارم دروس عربی

بارم دروس عربی


بارم بندی درس عربی (1) سال اول متوسطه

 

نمره

عناوین

مشترک در امتحان پایانی نوبت‌های اول ، دوم وشهریور

الف- ترجمه عبارت‌ها و
درک و فهم متون
 (11 نمره)

3

1- ترجمه عبارت ها، شامل متن درس ها، تمرینات و....

5/1

2- طرح سوالات چند گزینه ای در زمینه ترجمه باتوجه به الگوی کتاب

5/2

3- تهیه متن کوتاه متناسب با آموخته های دانش آموزان و طرح سوال درک مطلب

2

4-  تصحیح اغلاط از قبیل کارگاه ترجمه

1

5- شناخت معانی و مفاهیم واژه ها از قبیل:
- دادن واژه های عربی و خواستن معادل فارسی آن.
- دادن واژه های فارسی و خواستن معادل عربی آن.
- دادن واژه های عربی و خواستن مترادف یا متضاد آن.

5/0

6- طرح سؤال آزاد در زمینه ترجمه،مانند :اکمل الفراغ …یافتن ترجمه کلمات از طریق کلمات هم خانواده .

5/0

7-  تعریب

نمره

عناوین

نوبت اول :

ب- کاربرد قواعد در
عبارت ها (9 نمره)

5/2

1- یادآوری شامل: شناخت افعال و کاربرد صیغه های مختلف آن، ضمیر و اعراب بعضی کلما ت

25/2

2- ثلاثی مزید

25/2

3- جامد و مشتق

1

4- التحلیل الصرفی

1

5- اضواء قرآنیه و فی رحاب نهج البلاغه

نمره

عناوین

نوبت دوم :

1

1- شناخت افعال مجرد و مزید و کاربرد صیغه های مختلف آن

75/0

2-  ضمیر

5/0

3-  موصول

75/0

4-  معرب ومبنی

1

5-  جمله فعلیه ( فعل و فاعل و …)،مفعول به و جار و مجرور

1

6-  جمله اسمیه ( مبتدا و خبر و …)

2

7 - التحلیل الصرفی و الاعراب

1

8 - التشکیل

1

9 - اضواء قرآنیه ، فی رحاب نهج البلاغه

نمره

عناوین

شهریور :

1

1- شناخت افعال مجرد و مزید و کاربرد صیغه های مختلف آن

75/0

2- جامد و مشتق

75/0

3- ضمیر

5/0

4- موصول

5/0

5- معرب ومبنی

1

6- جمله فعلیه ( فعل و فاعل و …)،مفعول به و جار و مجرور

1

7 - جمله اسمیه ( مبتدا و خبر و …)

2

8- التحلیل الصرفی و الاعراب

5/0

9- التشکیل

1

10 - اضواء قرآنیه ، فی رحاب نهج البلاغه

تذکرات :
در نوبت دوم 5/2 نمره از بند الف بارم بندی به نیمه اول کتاب اختصاص داده شود .
در طرح سوالات سعی گردد در عبارت های کتاب تغییراتی داده شود و از دادن عین عبارت های کتاب خودداری شود.

 


بارم بندی درس عربی(2)سال دوم رشته های غیرعلوم انسانی

 

نمره

عناوین

( مشترک در امتحان پایانی نوبت های اول ، دوم وشهریور)

الف- ترجمه عبارت ها
 و درک و فهم متون
 (11 نمره)

3

1- ترجمه عبارت ها، شامل متن درس ها، تمرینات و....

5/1

2- طرح سوالات چند گزینه ای در زمینه ترجمه باتوجه به الگوی کتاب

5/2

3- تهیه متن کوتاه متناسب با آموخته های دانش آموزان و طرح سوال درک مطلب

2

4-  تصحیح اغلاط از قبیل کارگاه ترجمه

1

5- شناخت معانی و مفاهیم واژه ها از قبیل:
- دادن واژه های عربی و خواستن معادل فارسی آن.
- دادن واژه های فارسی و خواستن معادل عربی آن.
- دادن واژه های عربی و خواستن مترادف یا متضاد آن.

5/0

6-  طرح سؤال آزاد در زمینه ترجمه،مانند :اکمل الفراغ …یافتن ترجمه کلمات از طریق کلمات هم خانواده .

5/0

7-  تعریب

نمره

عناوین

نوبت اول :

ب- کاربرد قواعد در
عبارت ها (9 نمره)

1

1- معرفه و نکره

5/2

2- اعراب فرعی

1

3- اعراب تقدیری و محلی

5/1

4- صفت و مضاف الیه

2

5- التحلیل الصرفی و الاعراب

1

6- التشکیل

نمره

عناوین

نوبت دوم :

5/0

1- معرفه و نکره

1

2- اعراب فرعی ، تقدیری و محلی

5/0

3- عدد

5/0

4- صفت و مضاف الیه

75/1

5-  اعراب فعل مضارع

75/0

6-  معلوم و مجهول

1

7-  افعال ناقصه

75/0

8-  حروف مشبهه بالفعل و لای نفی جنس

75/1

9- الاعراب والتحلیل الصرفی

5/0

10- التشکیل

نمره

عناوین

شهریور :

5/0

1- معرفه و نکره

1

2- اعراب ظاهری (اصلی و فرعی )

75/0

3- اعراب تقدیری و محلی

5/0

4- صفت و مضاف الیه

5/1

5- اعراب فعل مضارع

75/0

6- معلوم و مجهول

5/0

7- افعال ناقصه

5/0

8- حروف مشبهه بالفعل

2

9- الاعراب والتحلیل الصرفی

1

10- التشکیل

تذکرات :

در نوبت دوم 5/2 نمره از بند الف بارم بندی به نیمه اول کتاب اختصاص داده شود .
در طرح سوالات سعی گردد در عبارت های کتاب تغییراتی داده شود و از دادن عین عبارت های کتاب خودداری شود.

 


بارم بندی عربی (2) رشته ادبیات و علوم انسانی

 

نمره

عناوین

( مشترک در امتحان پایانی نوبت های اول ، دوم وشهریور)

الف- ترجمه عبارت ها و
درک و فهم متون
 (11 نمره)

3

1- ترجمه عبارت ها، شامل متن درس ها، تمرینات و....

5/1

2- طرح سوالات چند گزینه ای در زمینه ترجمه باتوجه به الگوی کتاب

2

3- تهیه متن کوتاه متناسب با آموخته های دانش آموزان و طرح سوال درک مطلب

2

4-  تصحیح اغلاط از قبیل کارگاه ترجمه

5/1

5- شناخت معانی و مفاهیم واژه ها از قبیل:
- دادن واژه های عربی و خواستن معادل فارسی آن.
- دادن واژه های فارسی و خواستن معادل عربی آن.
ـ دادن واژه های عربی و خواستن مترادف یا متضاد آن.

1

6-  تعریب

نمره

عناوین

نوبت اول :

ب- کاربرد قواعد در
عبارت ها (9 نمره)

2

1-  یادآوری مباحث سال گذشته شامل: جمله فعلیه، جمله اسمیه، ضمیر، موصول، جامد و مشتق، ابواب ثلاثی مزید

5/0

2-  معرفه و نکره

5/1

3-  انواع اعراب

5/1

4-  اعراب فعل مضارع

5/0

5-  معلوم و مجهول

2

6-  التحلیل الصرفی و الاعراب 

1

7-  اضواء قرآنیه، فی رحاب نهج البلاغه

نمره

عناوین

نوبت دوم :

2

1-  معرفه و نکره ، انواع اعراب ، اعراب فعل مضارع ، معلوم و مجهول

5/0

عدد

5/1

نواسخ

75/0

اضافه و توصیف

75/0

مفعول فیه ،تصغیر و نسبت

75/1

التحلیل الصرفی و الاعراب

75/0

التشکیل

1

8-  اضواء قرآنیه، فی رحاب نهج البلاغه

نمره

عناوین

شهریور :

1

1-  یادآوری شامل: جمله فعلیه، جمله اسمیه، ضمیر، موصول، جامد و مشتق، ابواب ثلاثی مزید

5/0

2-  معرفه و نکره

75/0

3-  انواع اعراب

75/0

4-  اعراب فعل مضارع

5/0

5-  معلوم و مجهول

5/0

6-  عدد

75/0

7-  نواسخ

5/0

8-  اضافه و توصیف

5/0

9-  مفعول فیه ،تصغیر و نسبت

2

10-  التحلیل الصرفی و الاعراب

5/0

11-  التشکیل

75/0

12-  اضواء قرآنیه، فی رحاب نهج البلاغه

تذکرات :
- دروس 9 و18برای مطالعه آزاد می باشد و در ارزشیابی لحاظ نمی شود.
- در نوبت دوم 5/2 نمره از بند الف بارم بندی به نیمه اول کتاب اختصاص داده شود .
- درطرح سوالات سعی گردد درعبارت های کتاب تغییراتی داده شودوازدادن عین عبارت های کتاب خودداری شود.

 


بارم بندی کتاب عربی(3) سال سوم رشته های غیر علوم انسانی

 

نمره

عناوین

الف: ترجمه عبارت ها و درک و فهم متون
 (11 نمره)

1- ارزشیابی پایانی نوبت اول :

3

1- ترجمه عبارت ها، شامل : متن درس ها، تمرینات و....

5/1

2- طرح سوالات چند گزینه ای در زمینه ترجمه

5/2

3- تهیه متن کوتاه متناسب با آموخته های دانش آموزان و طرح سوال درک مطلب

2

4- تصحیح اغلاط از قبیل کارگاه ترجمه

5/1

5- شناخت معانی و مفاهیم واژه ها از قبیل:
- دادن واژه های عربی و خواستن معادل فارسی آن و بالعکس
ـ دادن واژه های عربی و خواستن مترادف یا متضاد آن.

5/0

6- تعریب

نمره

عناوین

ب : کا ربرد قواعد در عبارت ها (9 نمره)

1

1-  شناخت فعل معتل و انواع آن

2

2- شناخت صیغه های مختلف فعل معتل و کاربرد آن

5/1

3 - مفعول مطلق و مفعول فیه

5/1

4- حال

2

5- الاعراب و التحلیل الصرفی

1

6- التشکیل

نمره

عناوین

الف: ترجمه عبارت ها و درک و فهم متون (11 نمره)

2 - ارزشیابی پایانی نوبت دوم و شهریور :

3

1- ترجمه عبارت ها، شامل : متن درس ها، تمرینات و....

5/1

2- طرح سوالات چند گزینه ای در زمینه ترجمه

2

3- تهیه متن کوتاه متناسب با آموخته های دانش آموزان و طرح سوال درک مطلب

2

4- تصحیح اغلاط از قبیل کارگاه ترجمه

1

5- شناخت معانی و مفاهیم واژه ها از قبیل:
- دادن واژه های عربی و خواستن معادل فارسی آن و بالعکس
ـ دادن واژه های عربی و خواستن مترادف یا متضاد آن.

5/0

6- تعریب

1

7-  ترجمه عباراتی خارج از کتاب مطابق با آنچه که در کارگاه ترجمه درس هفتم آمده است.

نمره

عناوین

ب: کا ربرد قواعد در عبارت ها ( 9 نمره)

1

1- شناخت فعل معتل وکاربرد صیغه های مختلف آن

1

2- مفعول مطلق و مفعول فیه

75/0

3-  حال

1

4-  تمییز

75/0

5- مستثنی

5/1

6- منادی ، حرف عطف، مضاعف

5/1

7- الاعراب و التحلیل الصرفی

75/0

8-  التشکیل

75/0

9-  سوالاتی که دبیر به اختیارخود از موضوعات مختلف کتاب طرح می کند.

تذکر : در طرح سوالات سعی گردد در عبارت های کتاب تغییراتی داده شود و از دادن عین عبارت های کتاب خودداری شود.

 


بارم بندی کتاب عربی (3) سال سوم رشته علوم انسانی

 

نمره

عنا وین

( مشترک در امتحان پایانی نوبت های اول ،دوم وشهریور)

الف: ترجمه عبارت ها و درک و فهم متون (11 نمره)

3

1- ترجمه عبارت ها، شامل : متن درس ها، تمرینات و....

75/1

2- طرح سوالات چند گزینه ای در زمینه ترجمه باتوجه به الگوی کتاب

5/2

3- تهیه متن کوتاه متناسب با آموخته های دانش آموزان و طرح سوال درک مطلب

75/1

4- تصحیح اغلاط از قبیل کارگاه ترجمه

1

5- شناخت معانی ومفاهیم واژه ها ازقبیل:دادن واژه های عربی وخواستن معادل فارسی آن ودادن واژه های فارسی و خواستن معادل عربی آن ودادن واژه های عربی و خواستن مترادف یا متضاد آن.

1

6- تعریب

نمره

عناوین

نوبت اول :

ب: کاربرد قواعد در عبارت ها ( 9 نمره)

75/1

1- یادآوری مباحث

5/0

2- شناخت فعل معتل و انواع آن

75/1

3- شناخت صیغه های مختلف فعل معتل و کاربرد آن

1

4- مفعول مطلق و مفعول له

1

5- توابع

2

6- الاعراب و التحلیل الصرفی

1

7- التشکیل

نمره

عناوین

نوبت دوم و شهریور :

1

1- یادآوری مباحث

1

2- ساختن صیغه های مختلف از فعل معتل

5/0

3- مفع

/ 0 نظر / 146 بازدید